Środa, 24.7.2024
Name days: Kinga / Krystyna / Michalina
Idź do strony głównej Publiczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach

Publiczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach

"Tropiciele przygód"

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

nr 5361.2.86.2013

Autor:

- Katarzyna Świrta

Realizatorzy innowacji:

- Katarzyna Świrta

- Anna Błaszczyk

Wstep

Metodyka zuchowa – to system zabawy i pracy opracowany i dostosowany do dzieci młodszych. Specyfika, atrakcyjność i oryginalność może skłonić nauczycieli edukacji przedszkolnej, znających metodykę pracy z zuchami, do wykorzystania jej elementów w pracy z dziećmi zarówno podczas zajęć, jak i poza nimi. Gry, zabawy, pląsy pomagają w osiągnięciu lepszej orientacji przestrzennej, rozwijają pamięć ruchową, aktywność twórczą i odtwórczą, muzykalność, artykulację. Umożliwiają ponadto uczestnictwo dzieci, które nie przejawiają zdolności twórczych, dzieci niepełnosprawnych, nieśmiałych – nie są to bowiem popisy lecz zabawa, w której może wziąć udział każdy. Czasem pomagają też wyciszyć grupę, rozładować napięcia emocjonalne, czy jakąś trudną sytuację. Zbiórki dają sposobność wyrażania uczuć, śmiechu, zabawy, dowcipu; pokazywania swojej sprawności, dzielności a także współdziałania. Ponadto wspólne zabawy, pląsy, tańce i piosenki śpiewane i tańczone w grupie, z podziałem na role, bardzo integrują grupową (zuchową) społeczność, a także są jej wyróżnikiem. Najważniejszym zadaniem gromady jest poszukiwanie coraz to nowych i coraz ciekawszych przygód.

 

Rodzaj innowacji: programowa, metodyczna oraz organizacyjna.

Sposób realizacji: w ramach zajęć dodatkowych,

Miejsce realizacji: Realizacja projektu odbywać się będzie w przedszkolu i w terenie.

Data rozpoczęcia: listopad 2013r.

Data zakończenia: czerwiec 2014r.

 

Głównym celem innowacji jest umożliwienie wszechstronnego rozwoju dzieciom 6-letnim poprzez zdobywanie sprawności i gwiazdek zuchowych oraz przygotowanie do wstąpienia do drużyny zuchowej w szkole podstawowej. W czasie realizacji projektu dzieci realizują wybrane punkty podstawy programowej np.:

- ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w różnych sytuacjach społecznych: w grupie rówieśniczej, w przedszkolu, w rodzinie, w społeczności lokalnej;

- wyszukiwanie, selekcjonowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł;

- ukazywanie dzieciom konieczności doskonalenia samego siebie;

- komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno - komunikacyjnych.


CELE I ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

1. Rozwijanie zdolności poznawczych i ukierunkowanie zainteresowań dziecka

2. Stworzenie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju dziecka

3. Kształtowanie osobowości wychowanków przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności

4. Upowszechnienie i umocnienie przywiązania do wartości i wolności prawdy, sprawiedliwości, samorządności, tolerancji i przyjaźni

5. Stworzenie warunków do nawiązania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich

6. Upowszechnienie wiedzy o świecie przyrody, formy przeciwstawiania się jego niszczeniu przez cywilizację

7. Wdrażanie do podejmowania zadań w sytuacjach trudnych

8. Rozwijanie umiejętności pełnego realizowania własnych pomysłów, ocenianie ich na kolejnych etapach realizacji

9. Uwrażliwienie na wartości związane z rodziną i Ojczyzną

 

METODY SŁUŻĄCE OSIĄGNIĘCIU CELÓW:

1. Metoda harcerska

2. Uczenie się w działaniu

3. Praca w małych grupach

 

FORMY PRACY:

1. Zuchowe znaki, zwyczaje, obrzędy

2. Gawęda

3. Gry i ćwiczenia

4. Majsterka zuchowa

5. Piosenki i pląsy

6. Pożyteczne prace

7. Zabawa tematyczna

 

SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU

- opracowanie planu pracy, uwzględniającego indywidualny rozwój dziecka

- przygotowanie cyklu zbiórek

- współpraca ze środowiskiem

- konfrontowanie swoich umiejętności poprzez udział w konkursach, turniejach, rajdach

- redagowanie zakładki strony internetowej o aktualnościach gromady zuchowej

 

IV. Spodziewane efekty

Po zakończeniu innowacji zuchy zdobędą wybrane sprawności zuchowe, zdobędą gwiazdki zuchowe, przygotują się do wstąpienia do drużyny zuchowej w szkole, będą znały swoje mocne i wymagające doskonalenia strony, będą otwarte- chętne do pracy i zabawy.

 

V. Ewaluacja

Zadanie ewaluacji:

- uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy projekt został zrealizowany, czy cele zostały osiągnięte

Do zbierania informacji o efektach pracy zostaną użyte:

- ankieta dla rodziców,

- wywiad z dziećmi,

- obserwacja zachowań dzieci w środowisku przedszkolnym, w czasie biwaku.

Po zakończeniu innowacji z wnioskami zapoznamy dyrekcję szkoły, rodziców oraz nauczycieli.


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014


Obietnica Zuchowa

W Akademii Pana Kleksa" - biwak zuchowy

Zuchowe ognisko

Pierwsza pomoc ratuje życie – 6-latki na Turnieju Pierwszej Pomocy

"Jarzębinki" na zuchowym turnieju sportowym w Kaliszu

Zuchowy balik karnawałowy

Spotkanie opłatkowe drużyn ZHP

Pierwszy biwak zuchowy gromady „Jarzębinki”
 

Galeria Zdjęć