Sunday, 21.4.2024
Name days: Jarosław / Konrad / Bartosz
Idź do strony głównej Publiczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach

Publiczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Z PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 „JARZĘBINKA”

W NOWYCH SKALMIERZYCACH

 

 I. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzając dziecko do przedszkola, są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo w drodze do przedszkola.

 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali zbiorczej lub w szatni. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

 3. W godzinach 5:30-7:30 rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do sali zbiorczej. Od godz 7:30 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli.

 4. Osoba odbierająca dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stwarzać zagrożenie

5. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.

 6. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

 7. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.

 8. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

 

II. ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 1. Dziecko odbierane jest z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów).

 2. Dziecko może być odbierane z przedszkola przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych) z podaniem danych osobowych osoby odbierającej dziecko.

 3. Jeśli dziecko ma być wydane osobie niepełnoletniej poniżej 13 lat rodzice są zobowiązani sporządzić dodatkowe pisemne oświadczenie.

 4. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 5. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.

 6. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji numerów kontaktowych rodziców (prawnych opiekunów) dzieci.

 7. Odbiór dziecka następuje w danej grupie do godziny 15:30, a od godz.15:30 na sali zbiorczej.

 8. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.

 9. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

III. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI

 

  1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17:30.

 

  1. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

 

  1. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola oraz skontaktować się z Policyjną Izbą Dziecka.

 

  1. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Procedura obowiązuje od dnia 1 października 2013 r., została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 16 września 2013 r.  oraz zaopiniowana przez Radę Rodziców w dniu 30 września 2013 r.
  2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.
  3. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola w dniu 1 października 2013 r. oraz rodzice poprzez stronę internetową przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria Zdjęć