Wtorek, 18.6.2024
Name days: Elżbieta / Marek / Paula
Idź do strony głównej Publiczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach

Publiczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI CZASU POBYTU DZIECKA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1 „JARZĘBINKA”             W NOWYCH SKALMIERZYCACH

 

§ 1

KARTA DO ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 

 1. Dla każdego dziecka wydawana  jest bezpłatnie jedna karta oznaczona imieniem, nazwiskiem dziecka oraz nazwą przedszkola;
 2. Karta jest własnością Publicznego Przedszkola nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach. Nie należy umieszczać na niej żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp.
 3. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do rejestrowania za  pomocą karty czasu pobytu dziecka w przedszkolu w momencie wejścia i wyjścia z budynku przedszkola;
 4. W przypadku utraty lub zniszczenia karty będącej własnością Przedszkola rodzic/opiekun zobowiązany jest do zakupu nowej karty;
 5. Fakt utraty karty należy zgłosić do dyrektora  Przedszkola.

§ 2

DODATKOWE KARTY DO ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA                           W PRZEDSZKOLU

 1. Rodzic/opiekun prawny ma możliwość zakupu dodatkowych kart na własność;
 2. Koszt każdej dodatkowej karty wynosi 7 zł. brutto;
 3. Rodzic/opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za użytkowanie kart.

 

§ 3

EWIDENCJA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Czytnik do ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu umieszczony jest w szatni  po lewej stronie drzwi wejściowych;
 2. Przyłożenie karty do czytnika powinno nastąpić po wejściu rodzica/opiekuna do przedszkola.
 3. Po południu, po odebraniu dziecka od wychowawcy rodzic/opiekun zaznacza godzinę odbioru dziecka przez zbliżenie karty do czytnika;
 4. W celu zarejestrowania godziny wejścia lub wyjścia dziecka, należy zbliżyć kartę do czytnika;
 5.  Odczytanie godziny zostanie potwierdzone  sygnałem dźwiękowym i zapaleniem się zielonej kontrolki;
 6. W przypadku niezarejestrowania godziny odbioru dziecka, odpłatność naliczana będzie do godziny 17:30;
 7. W razie braku lub utraty karty rodzic/opiekun zgłasza ten fakt osobie dyżurującej w szatni, która ma możliwość rejestracji czasu przyjścia i odbioru dziecka za pomocą specjalnego kodu PIN;
 8. Każde nie zarejestrowanie karty mimo obecności dziecka w przedszkolu powinno być zgłoszone do nauczycielki lub do dyrektora;
 9. Brak zgłoszenia wymienionego w pkt. 8 skutkuje naliczeniem odpłatności do godziny 17:30.

 

§4

SPOSÓB NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT  DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu obowiązują w godzinach:5:30-8:00 i  13:00 –17:30 i wynoszą 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę. Ustalane są na podstawie liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Płatności naliczane są na podstawie zadeklarowanych przez rodzica/opiekuna dziennych godzin pobytu dziecka w przedszkolu
 3. Od sumy zadeklarowanych godzin w kolejnym miesiącu odliczane są nieobecności dziecka lub doliczane godziny przekroczone z miesiąca poprzedniego.
 4. Odpłatność za wyżywienie liczona jest na podstawie zadeklarowanej w umowie ilości posiłków i nie podlega zmniejszeniu o niezjedzony posiłek.
 5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie zmniejszona jest o zadeklarowaną stawkę za posiłki.

 

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin został uzgodniony i zaakceptowany przez Radę Rodziców Publicznego Przedszkola nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach  w dniu 30 września 2013r.
 2. Regulamin wchodzi w życie zarządzeniem nr ….dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach z dnia 1 października 2013r.

 

 

Galeria Zdjęć